öğretim yılına hazırlık ödeneği

“Öğretim yılına hazırlık ödeneği özel okullarda görev yapan öğretmenlere ödenmesi gereken sosyal bir haktır.Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödenmemiş olması işçiye haklı nedenle fesih hakkı verir.”
Yargıtay 9.Hukuk Dairesi

belirli süreli iş sözleşmesi

“İşçiyle belirli süreli iş sözleşmesi yapan işveren belirli iş sözleşmesinin şartlarının bulunmadığı yapılan sözleşmenin belirsiz süreli iş sözleşmesi olduğunu ileri süremez.Türk Borçlar Kanunu 438.maddesi gereği belirli süreli hizmet sözleşmelerinde ödenmesi gereken bakiye süre ücret tutarı hüküm altına alınarak işçiye ödenmelidir.”
Yargıtay 9.Hukuk Dairesi

fazla çalışma

“Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda tarafların, tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında herkesçe bilinen genel bazı vakıalar da bu noktada göz önüne alınabilir. İşçinin fiilen yaptığı işin niteliği ve yoğunluğuna göre de fazla çalışma olup olmadığı araştırılmalıdır.
İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti ödendiği anlaşılıyorsa, işçi tarafından gerçekte daha fazla çalışma yaptığının ileri sürülmesi mümkün değildir. Ancak, işçinin fazla çalışma alacağının daha fazla olduğu yönündeki ihtirazi kaydının bulunması halinde, bordroda görünenden daha fazla çalışmanın ispatı her türlü delille yapılabilir. Bordroların imzalı ve ihtirazi kayıtsız olması durumunda, işçinin bordroda belirtilenden daha fazla çalışmayı yazılı belge ile kanıtlaması gerekir.İşçiye bordro imzalatılmadığı halde, fazla çalışma ücreti tahakkuklarını da içeren her ay değişik miktarlarda ücret ödemelerinin banka kanalıyla yapılması durumunda ise işçinin ihtirazi kayıt ileri sürmesi beklenemeyeceğinden, ödenenin üzerinde fazla çalışma yapıldığının her türlü delil ile ispatı mümkündür.”
Yargıtay 9.Hukuk Dairesi

fazla çalışma

“ücret bordrolarının tamamında fazla çalışma tahakkuku bulunduğu ve bordroların imzalı olduğu, daha fazla çalışmanın ise yazılı delil ile ispatlanamadığı gerekçesiyle fazla çalışma ücreti alacağı talebinin reddine karar verilmiş ise de; varılan sonuç dosya içeriği ile örtüşmemektedir.
Dosya içerisinde bulunan ücret bordroları incelendiğinde; bordrolarda sadece ödenen fazla çalışma tutarının yazılı olduğu, kaç saat fazla çalışma karşılığı ödeme yapıldığının yazılı olmadığı görülmektedir. Şu halde; bordrolar ile ödendiği sabit olan fazla çalışma ücretinin zamlı olup olmadığının denetlenebilmesi mümkün bulunmamaktadır. Açıklanan sebeple; Mahkemece, tanık beyanları doğrultusunda haftalık fazla çalışma saatinin tespit edilmesi, buna göre aylık fazla çalışma ücreti hesaplanarak her ay için ilgili bordroda yazılı tutarın mahsup edilmesi ve sonucuna göre davacının fazla çalışma ücreti alacağının bulunup bulunmadığının tespit edilmesi gerekirken, zamlı tahakkuk bulunduğu gerekçesiyle tüm bordrolar dışlanmak suretiyle fazla çalışma ücreti alacağının reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. “
Yargıtay 9.Hukuk Dairesi

Fazla çalışma

“İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti ödendiği anlaşılıyorsa, işçi tarafından artık daha fazla çalışma yaptığının ileri sürülmesi mümkün değildir. Ancak, işçinin ihtirazi kaydının bulunması halinde, bordroda görünenden daha fazla çalışmanın ispatı her türlü delille yapılabilir. Bordroların imzalı ve ihtirazi kayıtsız olması durumunda, işçinin bordroda belirtilenden daha fazla çalışmayı yazılı belge ile kanıtlaması gerekir.
Fakat İşçiye bordro imzalatılmıyor ve ücret ödemeleri de banka kanalıyla yapılıyor ise işçinin ihtirazi kayıt ileri sürmesi beklenemeyeceğinden, ödenenin üzerinde fazla çalışma yapıldığının her türlü delil ile ispatı mümkündür.”
Yargıtay 9.Hukuk Dairesi

mobbing

“Mobbingi; stres,tükenmişlik sendromu,işyeri kabalığı,iş tatminsizliği yada doyumsuzluğu gibi olgulardan ayıran husus ,belli bir kişinin belli bir amaca yönelik olarak hedef alınması ,yapılan haksızlığın sürekli,sistematik ve sık oluşudur.”
Yargıtay 9.Hukuk Dairesi

Yıllık izin

“İşçi hak kazandığı yıllık ücretli izin hakkını kullanmak istemediğini çalışmaya devam etmek istediğini,iznine karşılık gelen ücretinin kendisine ödenmesini talep edemez. İşverenin böyle bir talebi kabul edip işçiye yıllık ücretli izin kullandırmak yerine izin ücretini ödemesi halinde bile yıllık izine ilişkin yükümlülüğü ortadan kalkmaz. Bu yükümlülük devam eder. İşçinin hak kazanıp kullanamadığı izin aralıksız çalışmakta olduğu iş yerindeki 10 yıl öncesine ait bile olsa bu hakkını kullanabilecektir.”

yaş dışında emeklilik nedeniyle fesih

“ yaş dışında emeklilik koşullarını taşıdığı için iş sözleşmesini bu nedenle sona erdiren işçiye kıdem tazminatı ödenmesi gerekir. Yaş dışında emeklilik koşullarını taşıdığı için istifa eden işçinin yeniden çalışmaya başlaması hakkın kötüye kullanması olarak nitelendirilemez.”
Yargıtay 9. hukuk dairesi

kıdem tazminatı

“ davacının davalı iş yerinde çalışırken iş kazası geçirdiği ve elinden yaralandığı bir müddet tedavi gördüğü tedavi sonrasında geçirdiği kaza nedeniyle önceki işinde çalışamayacağı düşünülerek yerinin değiştirildiği davacının bunu kabul edip gösterilen yeni yerde çalışmaya başladığı ancak burada çalışırken elindeki yaralanmaya bağlı rahatsızlığının arttığı eli şiştiği için verilen işi yapmakta zorlandığı bunun üzerine işverene müracaatla iş kazası sonrası oluşan durumu gözetilerek uygun başka bir iş verilmesini talep ettiği ancak işverenin bunu kabul etmeyip “işine geliyorsa burada çalışırsın yoksa kapı orada “şeklinde beyanda bulunduğu davacı işçinin bunun üzerine işi bıraktığı sabittir. İş kazası sonrası verilen yeni işin işçinin durumuna uygun olmadığı rahatsızlığını artırdığı sabit olduğuna göre bu bir anlamda iş şartlarında aleyhe değişiklik niteliğindedir ve işçiden bu duruma katlanması beklenemez. Bu Nedenle kıdem tazminatı talebinin kabulü gerekir.”
Yargıtay 9.hukuk dairesi

arabulucu

“ Arabulucuya başvuru esnasında dile getirilmeyen bir alacak kaleminin görüşmeler esnasında dahil edilmesi her zaman mümkündür. Arabulucu faaliyeti bir yargılama olmadığından görüşmeler sırasında talepler artırılabilir, değiştirilebilir. anlaşmazlık tutanağında her bir tazminat ve alacak kaleminin açıkça gösterilmemesinin arabulucunun hatasından kaynaklandığı kabul edilmelidir.Anlaşmazlık tutanağında ihtilaf konusu alacaklar tek tek belirtilmeden işçilik alacakları ,işçi işveren uyuşmazlığı gibi soyut ifadeler kullanılmış ise başvuru formu getirtilip incelenmeli ve talepler açık açık belirtilmiş ise talep formunda belirtilen alacakların görüşmelere konu edildiği açıkça belirtilmemiş ise taraflar arasındaki işçilik alacaklarının tamamının arabuluculuğa konu edildiği kabul edilmelidir.”
Yargıtay 9. hukuk dairesi