Girdi yapan mesut

işçi maaşı

“4857 sayılı Kanun’un 62. maddesinde işçi ücretlerinden her ne şekilde olursa olsun eksiltme yapılamayacağı belirtilmiştir. 4857 sayılı Kanun’un 62. maddesinde düzenlenen ücretlerde indirim yapılamayacağı yasağı, işverenin tek taraflı indirim yapamaması ile ilgilidir. Taraflar karşılıklı anlaşarak ve ileriye dönük her zaman asgari ücretin altına inmemek şartıyla ücrette indirim yapabilirler. Zira iş yerinin ekonomik şartları bunu zorunlu […]

uykusuz araç kullanma

“Uzun süre araç kullanmak dolayısıyla yorgun ve uykusuz olan kişilerin araç kullanmaya devam etmesi halinde trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu oluşur.”Yargıtay Ceza Genel Kurulu

kadın işçi

Belediye ve mücavir alan sınırlarındaki iş yerlerinde toplam kadın çalışan sayısı 150’den fazla olan işverene bağlı olarak çalışan kadınlar işyerinde kreş olmaması halinde iş akdini haklı olarak fesedebilir.Fakat bu sebeble iş akdini fesetmeden önce işverene ihtar çekerek süre verilmesi gerekir. Aksi takdirde kıdem tazminatı alamaz.

İŞÇİNİN ÜCRETİNİN DÜŞÜRÜLMESİ

“ Ücretin düşürülmesine rağmen işçinin buna suskun kalarak çalışmaya devam etmesi bu değişikliğe onay verdiği anlamına gelmez.Her ne kadar 16 aydır eksik maaş ödenmeye devam edilmiş olsa da işçinin yazılı onayı alınmadığı için bu husus iş sözleşmesinde esaslı değişiklik olup davanın kabulü gerekir.”Yargıtay 22.Hukuk Dairesi

emeklilik nedeniyle fesih

“Yaş hariç emeklilik hakkını kazanan ve bu nedenle iş sözleşmesini feseden İşçinin daha sonra başka bir işverene ait işyerinde çalışmaya başlaması, ayrılmadan önce diğer işyeri ile görüşme ve hatta sözleşme yapması kanuna karşı hile olarak değerlendirilemez.Ayrıca davacının iş sözleşmesini feshettikten sonra başka bir iş yerinde çalışmaya başlaması Anayasal güvence altında olan çalışma özgürlüğü kapsamında olup, […]

gece çalışması

“Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesi son cümlesine göre, çalışma süresinin yarısından çoğu gece dönemine rast geldiğinde çalışmaların tamamı gece çalışması olarak değerlendirilmekte olup, davacının gece çalışmalarının 18.00-08.00 saatleri arasında gerçekleştiği dosya kapsamı ile sabittir. Belirtilen gece çalışma süresinin 14 saat olduğu anlaşılmakta olup, bilirkişinin […]

AGİ

“AGİ ücret olmadığı gibi ücretin eki de değildir.AGİ bireyin ya da ailenin askeri geçim düzeyini sağlayacak bölümünün toplam gelirden düşürülerek vergi dışı bırakılmasıdır. Bu nedenle AGİ net ücrete ya da brüt ücrete ilave edilemez aynı şekilde AGİ ,giydirilmiş ücret tespit edilirken çıplak ücrete ilave edilecek bir kazanç unsuru da değildir. Hüküm altına alınan alacaklar hesaplanırken […]

işçinin sürekli rapor alması

“ İşçinin sürekli rapor almasının İş barışının bozulmasına yol açacağı açıktır. 2 yıl 1 ay 29 gün kıdemi bulunan davacının çalıştığı sürede toplam 94 gün rapor aldığı özellikle 2016 yılının haziran ayı sonuna dek son iki rapor peşpeşe onar gün olmak üzere toplam 50 gün rapor aldığı anlaşılmaktadır. Bu durumun işverenin iş görme ediminden faydalanamamasına […]

iş kazası

“ İş kazalarında mevzuatta yer alan teknik iş kurallarına uyulmaması işverenin kusurlu davranış olarak kabul edilmelidir. ancak işveren sadece anılan yazılı kurallara değil yazılı olmayan ve teknolojinin gerekli kıldığı önlemlere aykırı davrandığında da kusurlu görülerek oluşan zararı karşılamalıdır.”Yargıtay 21.hukuk dairesi

denkleştirme çalışması

“Haftalık çalışma süresi 45 saati aşmayacak şekilde 2 ay boyunca haftanın günlerine paylaştırılabilir. Fakat gündüz 11 saati gece 7,5 saati aşan çalışmalar denkleştirmeye tabi tutulamaz.”Yargıtay 22. hukuk dairesi