vardiyalı çalışma

“ tanık beyanlarına göre davacının on 12’şer saatlik vardiyalar ile çalıştığı sabittir. Ücret bordrolarında ise sembolik düzeyde fazla çalışma gösterilmiştir. Ücret bodroları işçi tarafından imzalanmıştır. İmzalı ücret bordrolarındaki tahakkukların aylık bazda cüzi miktarlar olduğu işverence imzalı ücret bordrolarında işçinin fazla çalışma ücreti talep etmesine engel olacak şekilde sembolik fazla çalışma Tahakkukları yapıldığı kanısına varılmıştır. Sembolik olarak gösterilen dönemler için bodrolar imzalı dahi olsa fazla çalışma hesabının yapılması gerekmektedir.”
Yargıtay 22. hukuk dairesi

maaşın bir kısmının elden ödenmesi

“İşçinin maaşının Asgari ücrete denk gelen kısmının banka kanalıyla kalan kısmının ise elden ödenmesi İşçi için haklı nedenle fesih sebebidir.”
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

haklı fesih

“ İşçi davalı iş yerinde otobüs hat şoförü olarak 3 yıl 2 ay 3 gün süreyle çalışmıştır. Davacıdan sağlık sorunları nedeniyle heyet raporu sunulmasının istenmesi üzerine bu raporu alabilmek için hastaneye gidip gelmesi gerektiği bu süreçte ücretsiz izin talebinde bulunduğu iş yerinde şefi konumunda olan…..İsimli şefinin izin talebini işleme aldıracağı yönündeki şifahi beyanı üzerine davacının işlemlerini takip için işe devam etmediği ,şefinin beyanına güvenerek kendisine izin verildiği saikiyle hareket ettiği ,iş yerinde üç yılı aşkın kıdemi olan ve başkaca bir geliri bulunmayan davacı işçinin nedensiz yere devamsızlık yapmasının hayatın olağan akışına da aykırı bulunduğu gözetilerek davacının iş akdinin haklı nedene dayalı olarak feshedildiği ispat edilememiş olup mahkemece Kıdem de ihbar tazminatı taleplerinin hüküm altına alınması gerekir”
Yargıtay 22. hukuk dairesi

kısmi çalışma

“Haftalık çalışma süresi 45 saattir. Bunun üçte ikisi oranında yapılan çalışma kısmi çalışmadır. Yani normal çalışmanın taraflarca 30 saat ve daha altında kararlaştırılması halinde kısmi süreli iş sözleşmesi vardır.Kısmi çalışma ister haftanın bir veya bazı günleri çalışma şeklinde gerçekleşsin ister her gün birkaç saat şeklinde olsun işçinin iş yerinde çalışmaya başladığı tarihten itibaren bir yıl geçince kıdem tazminatı hakkı doğar ve yıllık izne hak kazanır. Buna karşılık kısmi süreli sözleşme de haftalık 45 saat dolmadığından işçinin hafta tatili hakkı yoktur.”
Yargıtay 22. hukuk dairesi

Telefon Görüşmesinde Tehdit

“Telefon görüşmesinde tehdit ve hakarette maruz kalan kişinin hoparlörü açarak Yanındakilere dinletmesi durumunda yanındakilerin tanıklığı geçerlidir.” Yargıtay 4.ceza dairesi

Manevi Tazminat

“Eşin telefonlarına cevap vermemek boşanma davasında manevi tazminat gerektirir.” Yargıtay 2.h.d.12.12.2017 tarihli kararı

Facebook Mesajı

“Borçlunun Facebook mesajlarında borçlu olduğunu beyan etmesi kabul anlamına gelir ve ispat açısından yeterlidir”. Yargıtay 19. H.D.2015/14814 E.-2016/2351 K.