emeklilik nedeniyle fesih

“Yaş hariç emeklilik hakkını kazanan ve bu nedenle iş sözleşmesini feseden İşçinin daha sonra başka bir işverene ait işyerinde çalışmaya başlaması, ayrılmadan önce diğer işyeri ile görüşme ve hatta sözleşme yapması kanuna karşı hile olarak değerlendirilemez.
Ayrıca davacının iş sözleşmesini feshettikten sonra başka bir iş yerinde çalışmaya başlaması Anayasal güvence altında olan çalışma özgürlüğü kapsamında olup, yasanın kendisine verdiği hakkı kullanan davacının kötü niyetli davrandığından söz edilmesi mümkün değildir. Kanunda tanınan bu hakkın amacı; işyerinde çalışarak yıpranan ve bu arada sigortalılık yılı ile prim ödeme süresine ait yükümlülükleri tamamlayan işçinin, emeklilik için yaşı beklemesine gerek olmadan iş sözleşmesini aktif sonlandırabilmesine imkân tanımaktır.”
Yargıtay 9.Hukuk Dairesi

gece çalışması

“Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesi son cümlesine göre, çalışma süresinin yarısından çoğu gece dönemine rast geldiğinde çalışmaların tamamı gece çalışması olarak değerlendirilmekte olup, davacının gece çalışmalarının 18.00-08.00 saatleri arasında gerçekleştiği dosya kapsamı ile sabittir. Belirtilen gece çalışma süresinin 14 saat olduğu anlaşılmakta olup, bilirkişinin bu süreyi 11 saat ile sınırlandırması ve buna göre 7,5 saati aşan günler bakımından fazla çalışma ücreti hesabı isabetli değildir.
Yönetmelik hükmü dikkate alındığında çalışma süresinin tamamının gece çalışması olarak değerlendirilmesi gerektiğinden, 14 saat olan çalışmadan 2 saat ara dinlenmesi düşülerek 12 saatin gece çalışması olarak değerlendirilmesi ve gece çalışmasında 7,5 saati aşan kısmın fazla çalışma olarak kabul edilmesi gerekir.”
Yargıtay 9.Hukuk Dairesi

AGİ

“AGİ ücret olmadığı gibi ücretin eki de değildir.AGİ bireyin ya da ailenin askeri geçim düzeyini sağlayacak bölümünün toplam gelirden düşürülerek vergi dışı bırakılmasıdır. Bu nedenle AGİ net ücrete ya da brüt ücrete ilave edilemez aynı şekilde AGİ ,giydirilmiş ücret tespit edilirken çıplak ücrete ilave edilecek bir kazanç unsuru da değildir. Hüküm altına alınan alacaklar hesaplanırken ücrete AGİ ‘nin eklenmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”
Yargıtay 9.hukuk dairesi

işçinin sürekli rapor alması

“ İşçinin sürekli rapor almasının İş barışının bozulmasına yol açacağı açıktır. 2 yıl 1 ay 29 gün kıdemi bulunan davacının çalıştığı sürede toplam 94 gün rapor aldığı özellikle 2016 yılının haziran ayı sonuna dek son iki rapor peşpeşe onar gün olmak üzere toplam 50 gün rapor aldığı anlaşılmaktadır. Bu durumun işverenin iş görme ediminden faydalanamamasına ve iş barışının bozulmasına yol açacağı açıktır. “
Yargıtay 9.hukuk dairesi

iş kazası

“ İş kazalarında mevzuatta yer alan teknik iş kurallarına uyulmaması işverenin kusurlu davranış olarak kabul edilmelidir. ancak işveren sadece anılan yazılı kurallara değil yazılı olmayan ve teknolojinin gerekli kıldığı önlemlere aykırı davrandığında da kusurlu görülerek oluşan zararı karşılamalıdır.”
Yargıtay 21.hukuk dairesi

denkleştirme çalışması

“Haftalık çalışma süresi 45 saati aşmayacak şekilde 2 ay boyunca haftanın günlerine paylaştırılabilir. Fakat gündüz 11 saati gece 7,5 saati aşan çalışmalar denkleştirmeye tabi tutulamaz.”
Yargıtay 22. hukuk dairesi

kısa çalışma kıdem süresi

KISA ÇALIŞMADA GEÇEN SÜRE KIDEM TAZMİNATINDA DİKKATE ALINIR MI?
Evet alınır.Kısaca izah edelim. İş kanunu 55. maddesi yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller başlığını taşımaktadır. Maddenin ( J )bendinde Kısa çalışma sürelerinin yıllık izne hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında dikkate alınacağı belirtilmiştir. Yargıtay hukuk genel kurulunun 16.11.1983 tarihli ve 1981/9-1067 esas 1983/1169 karar sayılı Kararında kıdem tazminatı için de yıllık izindeki kuralın uygulanacağı belirtilmiştir.Yani Kısa çalışma süresi yıllık iznin hesabında dikkate alındığı gibi kıdem tazminatına esas sürenin hesabında da dikkate alınacaktır.Sonuç olarak Kısa çalışmada geçen süre kıdem tazminatına esas süreye dahildir.

ÜCRETSİZ İZİN

ÜCRETSİZ İZİNDE GEÇEN SÜRE KIDEME DAHİL EDİLİR Mİ?
Mevcut uygulamaya göre hayır.Bilindiği gibi İş Kanununda ücretsiz izin çalışanın talebine bağlı ve sınırlı olarak düzenlenmiştir.Talep işçiden geldiği için ücretsiz izinde geçen süre kıdem süresinde nazara alınmıyordu.Yaşadığımız süreçteki Pandemi nedeniyle ücretsiz izin ise yeni karşılaştığımız ve istisnai bir durum.Şu anda talep işçiden gelmemekte işverenden gelmektedir.Her ne kadar mevcut uygulamada ücretsiz izin süresi kıdemden sayılmıyor olsa da İş yasası 55.maddesi (j) bendinde “işveren tarafından verilen diğer izinler “ibaresinin pandemi ücretsiz iznini de kapsayacağını ve kıdem süresinde nazara alınacağı kanaatindeyim.Çünkü pandemi ücretsiz izni işçinin onayı alınmadan işveren tarafından tek taraflı olarak verilmektedir.

rekabet yasağı

“ Rekabet yasağı işçinin ekonomik olarak mahvına neden olacak şekilde düzenlenemez. Süre yönünden en fazla bir ya da birkaç yılı aşmayacak şekilde rekabet yasağı öngörülebilir. Aksi durum işçinin ekonomik anlamda yıkımına neden olabilecektir.Bu nedenle süre yer ve işin türü bakımından sınırlandırılması gerekmektedir. İl sınırları ya da belli bir bölgeyle sınırlandırma işin niteliğine göre yerinde görülebilir. Rekabet yasağının işverene ait işlerden hangisi ya da hangileri ile sınırlandırıldığı net biçimde belirlenmelidir. Özellikle şirketlerin ticaret siciline kayıt sırasında faaliyet alanlarının geniş tutulduğu ülkemizde işçinin bütün alanlarda çalışmasının sınırlandırılması mümkün olmaz.”
Yargıtay 9.Hukuk Dairesi

esnaf işyeri

“ Esnaf ve sanatkar faaliyeti kapsamına giren bir iş yerinde iş sahibi dahil çalışan sayısının 3’ü geçmesi halinde o işyeri iş yasası kapsamına girecektir.”
Yargıtay 9. hukuk dairesi